شماره تماس

051 - 36516600

قیمت ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

قیمت ورق اسید شویی W22 فولاد مبارکه

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

قیمت ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه - شیت

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت ورق اسید شویی ST37 فولاد غرب

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

قیمت ورق اسید شویی W22 فولاد غرب

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2