شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ۱.۵میل چهار چوبی ۵۰۹

طول

۶ متر

ضخامت

۱.۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول