شماره تماس

051 - 36516600

قیمت میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی 26 آذر 1401

قیمت میلگرد ساده ابهر

بروزرسانی 26 آذر 1401

نام سایز طول استاندارد قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت میلگرد ساده نطنز

بروزرسانی 26 آذر 1401

نام سایز طول استاندارد قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

بروزرسانی 26 آذر 1401

نام سایز طول استاندارد قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

بروزرسانی 26 آذر 1401

1 2

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

بروزرسانی 26 آذر 1401

1 2

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

بروزرسانی 26 آذر 1401

1 2

قیمت میلگرد ساده نوین متین

بروزرسانی 26 آذر 1401

نام سایز طول استاندارد قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید