شماره تماس

051 - 36516600

قیمت روز ورق آلومینیوم نورد اراک

بروزرسانی 28 آبان 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
115,210 تومان
115,210 تومان
115,210 تومان
115,210 تومان
115,210 تومان
115,210 تومان
115,210 تومان
115,210 تومان
115,210 تومان
115,210 تومان
1 2 3 4 5

قیمت روز ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

بروزرسانی 28 آبان 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
111,180 تومان
111,180 تومان
112,270 تومان
106,820 تومان
106,820 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
106,820 تومان

قیمت روز ورق آلومینیوم پارس

بروزرسانی 28 آبان 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
114,210 تومان
1 2

قیمت روز ورق آلومینیوم آجدار اراک

بروزرسانی 28 آبان 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت/کیلوگرم
120,210 تومان
120,210 تومان
120,210 تومان
120,210 تومان
119,210 تومان
119,210 تومان
119,210 تومان
119,210 تومان
تماس بگیرید
119,210 تومان
1 2

قیمت روز ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار

بروزرسانی 28 آبان 1401