شماره تماس

051 - 36516600

قیمت نبشی آریان فولاد

بروزرسانی 1 دی 1401

نام سایز ضخامت طول کارخانه قیمت/شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

قیمت نبشی شکفته

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی ظهوریان

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی ناب تبریز

بروزرسانی 1 دی 1401

1 2

قیمت نبشی جاوید بناب

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی ماهان ذوب

بروزرسانی 1 دی 1401

نام سایز ضخامت طول کارخونه قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید

قیمت نبشی آونگان

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی منظومه

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی زنجان

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی ابهر

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی نستا

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی فولاد کوهپایه

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

بروزرسانی 1 دی 1401

نام سایز ضخامت طول کارخونه قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت نبشی سپاهان

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی سدید قم

بروزرسانی 1 دی 1401

نام سایز ضخامت طول کارخونه قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید

قیمت نبشی اسپیرال

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی مگا استیل

بروزرسانی 1 دی 1401

قیمت نبشی نوردگرم تهران

بروزرسانی 1 دی 1401