شماره تماس

051 - 36516600

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

بروزرسانی 19 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض رنگ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت ورق رنگی هفت الماس

بروزرسانی 19 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض رنگ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

قیمت ورق رنگی فولاد بهمن

بروزرسانی 19 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض رنگ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

قیمت ورق رنگی فولاد چین

بروزرسانی 19 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض رنگ حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2