شماره تماس

051 - 36516600

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2 3 4

قیمت ورق آجدار قزاق

بروزرسانی 28 مهر 1401

1 2 3

قیمت ورق آجدار چین

بروزرسانی 28 مهر 1401

1 2 3

قیمت ورق آجدار کره

بروزرسانی 28 مهر 1401

1 2

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض نوع ورق حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2 3 4

قیمت ورق آجدار پرسی فولاد مبارکه

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض نوع ورق حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

قیمت ورق آجدار فابریک گیلان

بروزرسانی 28 مهر 1401

نام کارخانه ضخامت ابعاد/عرض نوع ورق حالت قیمت/کیلوگرم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1 2

چ