شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۸ قائمA3 شاخه۱۲متری

سایز

۱۸

کارخانه

قائم

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول