شماره تماس

051 - 36516600

پروفیل ۲.۵میل چهار چوبی فلزی ساده ۱-۸۶

طول

۶.۶ متر

ضخامت

۲.۵ میل

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول