شماره تماس

051 - 36516600

گل میخ ارتفاع ۱۱.۵ سانتی متر

قطر

۱۹ میلی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول