شماره تماس

051 - 36516600

گل میخ ارتفاع ۷.۵ سانتی متر

قطر

۱۹ میلی متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول